Wiadomości

<< <  Strona 7 z 8  > >>

Święto Trzech Króli

Godziny otwarcia Klubu w święto Trzech Króli (06.01.2017):10.00 - 17.00.

ZAPRASZAMY!

Więcej >

Akceptujemy karty:

Regulamin

REGULAMIN 

1.Z usług Klubu mogą korzystać osoby posiadające aktualną i opłaconą kartę członkowską lub ważny karnet.
2.Karta Klienta jest imienna i upoważnia do wstępu wyłącznie jej właściciela.
3.Osoby wykupując karnet i biorąc udział w zajęciach w Fitness Clubie Atleta oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
4.Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
5.Warunkiem otrzymania karty członkowskiej jest wypełnienie formularza dołączonego do regulaminu,wykonanie zdjęcia oraz wniesienie opłaty w wysokości 20 PLN. Opłata członkowska jest bezzwrotna.
6.Pracownik recepcji Klubu ma prawo identyfikacji Klienta na podstawie dowodu tożsamości. Warunkiem korzystania z usług Klubu jest wyrażenie zgody na wykonanie takiej czynności. Klient wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego twarzy, które zostanie umieszczone w systemie komputerowym Klubu i będzie służyło tylko do weryfikacji jego tożsamości podczas wizyty w Klubie.
7.Za zgubienie lub zniszczenie karty pobierana będzie opłata w wysokości 10 PLN.
8.Członkami Klubu mogą zostać osoby pełnoletnie.
9.Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą zostać członkami Klubu za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
10.Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą zostać członkami klubu za okazaniem zaświadczenia od lekarza. Zaświadczenie musi określać stan zdrowia i stwierdzać możliwość wykonywania ćwiczeń przez niepełnoletniego.
11.Na terenie Klubu zabrania się palenia tytoniu oraz korzystania z siłowni osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych leków powodujących osłabienie lub podniesienie wydolności fizycznej.
12.Ćwiczący zobowiązani są do wykonywania ćwiczeń bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie zapanować.
13.Fitness Club Atleta nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
14.Członkowie Fitness Clubu Atleta oraz klienci będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie zniszczenia lub inne szkody wyrządzone na terenie Klubu.
15.Fitness Club Atleta nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej i materialnej za rzeczy pozostawione gdziekolwiek na terenie Klubu przez klienta podczas jego pobytu, a także w jego nieobecności.
16.Ćwiczący powinni posiadać ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i zmienne obuwie sportowe (obuwie powinno zakrywać całą stopę).
17.Członkowie Klubu oraz Klienci zobowiązani są do przestrzegania porządku, higieny oraz właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym korzystanie z Klubu.
18.Zabronione jest rzucanie na terenie siłowni talerzami, sztangami, hantlami i wszelkim innym sprzętem.
19.Po zakończonych ćwiczeniach w pomieszczeniach treningowych, członek Klubu oraz każdy klient zobowiązany jest do dezynfekcji użytkowanego przez siebie sprzętu i odłożenie go na właściwe miejsce.
20.Pracownicy Fitness Clubu Atleta mają prawo weryfikować listę uczestników zajęć na podstawie listy rezerwacji znajdującej się w recepcji Klubu.
21.W razie nie skorzystania z zajęć aerobiku istnieje możliwość odrobienia zajęć tylko w ramach ważnego karnetu po wcześniejszym ustaleniu w recepcji Klubu.
22.Każdy Klient zobowiązany jest do rezerwacji miejsca na wybrane przez siebie zajęcia. W przypadku braku rezerwacji zostanie wykreślony z listy uczestników.
23.Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobiku, w przypadku gdy liczba osób zainteresowanych będzie mniejsza niż 5 osób.
24.Przy wykupieniu karnetu ćwiczącemu przysługuje prawo zawieszania karnetu. Karnet może być zawieszony na okres minimum 7dni.
25.Przy wykupieniu członkostwa/karnetu Klientowi przysługuje prawo zawieszenia abonamentu:
- Karnet wykupiony na okres 1 miesiąca może być zawieszony na łączny okres 30 dni, przy czym członek może zawiesić taki karnet jeden raz.
- Karnet/Abonament zawarty na czas określony wynoszący 3 miesiące może być zawieszony na maksymalny łączny okres 45 dni, przy czym Członek może zawiesić taki abonament jednokrotnie.
- Karnet/Abonament zawarty na czas określony wynoszący 6 miesięcy może być zawieszony na maksymalny łączny okres 60 dni przy czym, Członek może zawiesić taki abonament dwukrotnie.
- Karnet/Abonament zawarty na czas określony wynoszący 12 miesięcy może być zawieszony na maksymalny łączny okres 90 dni, przy czym Członek może zawiesić taki abonament trzykrotnie.
26.Karnety promocyjne nie podlegają zawieszaniu.
27.Każdy Klient ma prawo do przeniesienia swoich zobowiązań na drugą osobę. Osoba przyjmująca karnet zobowiązana jest uiścić opłatę wpisową w wysokości 20 PLN, za wystawienie karty, jeśli nie była dotychczas członkiem Klubu.
28.Każdy Klient posiadający ważny abonament/karnet ma możliwość wprowadzenia raz w miesiącu Gościa. Ta sama osoba, jako Gość, może wejść do Klubu tylko jeden raz w miesiącu.
29.W uzasadnionych przypadkach (w szczególności niezależnych od Klubu) Klub ma prawo do zamykania Klubu, na przykład w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub sprzątania. Klub nie przedłuża ważności karnetów z powodu wymienionych w punkcie.
30.Godziny otwarcia mogą ulegać zmianom, o których Klub poinformuje Członków w materiałach informacyjnych Klubu, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Klubu.
31.Fitness Club Atleta jest zamknięty w wybrane Święta.
32.Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć oraz filmów wykonanych na terenie Klubu, w tym również zdjęć i filmów utrwalających wizerunek Członka.
33.Abonament/Karnet Open upoważnia do wejścia na zajęcia fitness tylko 1 godzinę dziennie.
34.W przypadku stwierdzenia przekazania karty imiennej innej osobie, Klub może zatrzymać kartę, uniemożliwiając tym samym nieupoważnionej osobie wejście na teren obiektu. Klub ma prawo w takiej sytuacji rozwiązać członkostwo ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie Członek jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich zdeklarowanych w Umowie rat opłaty członkowskiej należnej za cały okres, na który została zawarta umowa. Opłata uiszczona z góry nie podlega zwrotowi.
35.W razie wykupienia Karty przez Przedsiębiorcę lub Pracodawcę, Karta opiewa na nazwę Przedsiębiorcy (Pracodawcy). Jednakże w tym przypadku z karty może korzystać tylko jedna osoba wskazana przez Przedsiębiorstwo lub Pracodawcę.
36.Członek Klubu jest zobowiązany opuścić Fitness Club Atleta najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia.